• Η Αυτοκτονία. Μια κοινωνιολογική μελέτη

    του Emile Durkheim... Ετοιμάζεται στη σειρά res nullius...